Đăng ký

Giải bài 18 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

 Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 40\(^0\)12' ;             b) cos52\(^0\)54'

c) tg63\(^0\)36' ;             d) cotg25\(^0\)18'

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

  Dùng bảng lượng giác:

 - Đối với sin và cos ta dùng bẳng VIII; đối với tg và cotg ta dùng bảng IX , X

- Kết quả cần tìm ở chỗ giao nhau của dòng độ và cột phút.

     Giải:

   \(a) sin 40^012 '\approx 0,6455\).

   b) \(cos52^054' \approx 0,6032\)

   c) \(tg 63^036' \approx 2,0145.\)

   d) \(cotg 25^018' \approx 2,1155\)

shoppe