Đăng ký

Bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho \(2\), cho \(5\):

\(813\);    \(264\);    \(736\);   \(6547\).

Hướng dẫn giải

Trong phép chia cho 2 thì số dư có thể là: 0, 1 

Muốn tìm số dư của 1 số khi chia cho 2 ta tách số đó thành 1 số chia hết cho 2 (là số chẵn) và cộng thêm 1 số nhỏ hơn 2. Từ đó ta sẽ tìm được số dư.

Trong phép chia cho 5 thì số dư có thể là: 0,1,2,3,4

Muốn tìm số dư của 1 số khi chia cho 5 ta tách số đó thành 1 số chia hết cho 5 (có tận cùng là chữ số 0 hoặc 5) và cộng thêm 1 số nhỏ hơn 5. Từ đó ta sẽ tìm được số dư.

Lời giải chi tiết

 Viết mỗi số thành một tổng của một số bé hơn \(5\) và một số tận cùng bởi \(0\) hoặc \(5\).

\(813\) = 812 + 1 nên 813 chia cho \(2\) dư \(1\) vì 812 chia hết cho 2.

\(813 = 810 + 3\) chia cho \(5\) dư \(3\) vì \(810\) chia hết cho \(5\) và \(3 < 5\).

\(264\) chia hết cho \(2\).

\(264 = 260 + 4\) chia cho \(5\) dư \(4\) vì \(260\) chia hết cho \(5\) và \(4 < 5\).

\(736\) chia hết cho \(2\) 

\(736=735+1\) chia cho \(5\) dư \(1\).

\(6547\) chia cho \(2\) dư \(1\);

\(6547 = 6545 + 2\) chia cho \(5\) dư \(2\) vì \(6545\) chia hết cho \(5\) và \(2 < 5\).

shoppe