Đăng ký

Giải bài 94 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2 cho 5:

813; 264; 736; 6547

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Lấy chữ số tận cùng của mỗi số đã cho chia cho 2 được số dư là r, thì r chính là số dư cần tìm.

Nếu chữ số tận cùng của mỗi số đã cho lớn hơn 5 thì lấy chữ số đó chia cho 5 được số dư r, thì r chính là số dư cần tìm.

Nếu chữ số tận cùng của mỗi số đã cho nhỏ hơn 5 thì số dư chính là chữ số đó.

Giải:

Số dư khi chia mỗi số trên cho 2 theo thứ tự là: 1; 0; 0; 1.

Số dư khi chia mỗi số trên cho 5 theo thứ tự là: 3; 4; 1; 2.