Đăng ký

Giải bài 96 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2 ;     b) Chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 luôn chia hết cho 2.

Các số có chữ số tận cùng là 5 hoặc 0 luôn chia hết cho 5.

Lưu ý: chữ số đầu tiên trong một số phỉa khác 0.

Giải:

a) Số *85 tận cùng là chữ số lẻ nên không thể chia hết 2. Vậy không có chữ số nào có thể điển vào dấu * để *85 chia hết cho 2.

b) Số *85 tận cùng bằng 5 nên luôn chia hết cho 5. Vậy có thể chèn một trong các chữ số 1, 2, 3,..., 9.

shoppe