Đăng ký

Giải bài 98 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hêt cho 2.    
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.    
c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.    
d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.    

 

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Đúng             b) Sai               c) Đúng            d) Sai.