Đăng ký

Giải bài 91 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

652; 850; 1546; 785; 6321

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2.

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Giải:

Các số chia hết cho 2 là: 652; 850; 1546.

Các số chia hết cho 5 là 850; 785.

shoppe