Đăng ký

Giải bài 92 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: 

Số chia hết cho 2, không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 2; 4; 6; 8.

Số chia hết cho 5, không chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 5.

Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0.

Số không chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 1; 3; 7; 9.

Giải:

a) 234;         b) 1345;         c) 4620;

shoppe