Đăng ký

Giải bài 969 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Gọi số tự nhiên cần tìm là \(\overline{aa}\) (\(a \in N, a \le a \le 9\)).

\(\overline{aa} \vdots 2\) và \(\overline{aa}=5.q+3\)

Vậy a = 8.

Giải:

Gọi số tự nhiên cần tìm là \(\overline{aa} \) (\(a \in N, 1 \le a \le 9\))

Vì \(\overline{aa}\vdots 2\) nên \(a \in\) {2; 4; 6; 8}

Ta lại có \(\overline{aa}\) chia hết cho 5 thì dư 3 nên \(\overline{aa}=5.1+3\) nên \(a \in\) {3; 8}

Suy ra a = 8.

Vậy số cần tìm là 88.