Đăng ký

Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho \(7\):

a) \(35 + 49 + 210\);           

b) \(42 + 50 + 140\);             

c) \(560 + 18 + 3\).

Hướng dẫn giải

a \(\, \vdots \) m , b \(\, \vdots \)  m, c \(\, \vdots \)  m thì (a + b + c ) \(\, \vdots \)  m

a \(\not  \vdots \,\) m , b \(\, \vdots \) m, c \(\, \vdots \) m thì (a + b + c ) \(\not  \vdots \,\) m

Lời giải chi tiết

a) Vì \(35,  49\) đều chia hết cho \(7\)

\(210=21.10\) mà \(21\) chia hết cho \(7\) nên \(21.10\) chia hết cho \(7\) hay \(210\) chia hết cho \(7\)

Từ đó suy ra tổng \((35 + 49 + 210)\) chia hết cho \(7\).

b) Vì \(42, 140\) đều chia hết cho \(7\) nhưng \(50\) không chia hết cho \(7\) nên tổng \((42 + 50 + 140)\) không chia hết cho \(7\);

c) Vì \(560=56.10\), mà \(56\) chia hết cho \(7\) nên \(56.10\) chia hết cho \(7\) hay \(560\) chia hết cho \(7\)

\(18 + 3=21\)  chia hết cho \(7\)

Từ đó suy ra tổng \(560 + 18 + 3\) chia hết cho \(7\).

shoppe