Đăng ký

Giải bài 86 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Câu Đúng Sai
a) 134.4 + 16 chia hết cho 4    
b) 21.8 + 17 chia hết cho 8    
c) 3.100 + 34 chia hết cho 6    

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu trong một tích các số tự nhiên có một thừa số chia hết cho một số nào đó thì tích cũng chia hết cho số đó.

Giải:

a) 134.4 ⋮ 4; 16 ⋮ 4 \(\Rightarrow\) ( 134.4 + 16) ⋮ 4;

b) 21.8 ⋮ 8; 17 :/. 8  \(\Rightarrow\) (21.8 + 17) :/. 8;

c) 3.100 = 300 ⋮ 6; 34 :/. 6 \(\Rightarrow\) (3.100 + 34) :/. 6.

Ta điền dấu "X" như sau:

Câu Đúng Sai
a) 134.4 + 16 chia hết cho 4 X  
b) 21.8 + 17 chia hết cho 8   X
c) 3.100 + 34 chia hết cho 6   X
shoppe