Đăng ký

Giải bài 88 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Viết a = 12.q + 8 (\(q \in N\)) rồi áp dụng tính chất chia hết của một tổng.

Giải:

a chia cho 12 được số dư là 8 nên:

a = 12.q + 8 (\(q \in N\))

Vì \(12.q \vdots 4; 8 \vdots 4 \Rightarrow (12.q + 8) \vdots 4 \Rightarrow a \vdots 4;\)

Vì \(12.q \vdots 6; 8 :/. 6 \Rightarrow (12.q + 8) :/. 6 \Rightarrow a :/. 6.\)