Đăng ký

Giải bài 89 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.    
b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.    
c) Nếu tổng của hai sô chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.    
d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.    

 

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Đúng;   b) Sai;    c) Đúng;    d) Đúng.