Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1

Đề bài

a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không ?

b) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không ?

 

Hướng dẫn giải

a) Số không chia hết cho 4 là 15

Số chia hết cho 4 là 40

Và 15 + 40 = 55 không chia hết cho 4

b) Số không chia hết cho 5 là 26

Số chia hết cho 5 là 45

Và 26 + 45 = 71 không chia hết cho 5

 

shoppe