Đăng ký

Giải bài 83 trang 35 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không:

a) 48 + 56 ;         b) 80 + 17

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác chia hét cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

Giải:

a) 48 ⋮ 8 và 56 ⋮ 8 => (48 + 56) ⋮ 8 (tính chất 1)

b) 80 ⋮ 8 và 17 :/. 8 => ( 80 + 17) :/. 8 (tính chất 2)

 

shoppe