Đăng ký

Bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) \(3784 + 23 - 3785 - 15\);

b) \(21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14\).

Hướng dẫn giải

 a)

   \(3784 + 23 - 3785 - 15\) . Áp dụng tính chất giao hoán ta có:

\(= (3784 - 3785) + (23 - 15)\)

\(= - (3785 - 3784) + 8 \)

\(=         -1            +    8\)

\(=                    7\)

 

b) \(21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14\). Áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp ta có:

\(= (21 - 11) + (22 - 12) + (23 - 13) + (24 - 14)\).

\(=      10      +     10       +      10      +    10\)

\(=                                 40\)

Đáp số: a) 7; b) 40.

shoppe