Đăng ký

Giải bài 70 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính các tổng sau một cách hợp lý:

a) 3784 + 23 – 3785 – 15b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 - 12 - 13 - 14
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nhóm các ặp số giống nhau thành một hiệu hoặc nhóm các cặp có hiệu dễ tính (nhẩm nhanh được).

Giải:

a) \(3784+23-3785-15=(3784-3785)+(23-15)=-1+8=7.\)

b) \(21+22+23+24-11-12-13-14\)

    \(=(21-11)+(22-12)+(23-13)+(24-14)\)

    \(= 10+10+10+10=40.\)

shoppe