Đăng ký

Giải bài 63 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số là 3; -2 và x bằng 5.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Lập biểu thức: 3 + (-2) + x = 5 sau đó tìm x.

Giải:

Theo đề bài, ta có:

3 + (-2) + x = 5

3 - 2 + x = 5

x = 5 - 3 + 2

x = 4.