Đăng ký

Giải bài 62 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2; b) |a + 2| = 0
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu x = a (\(a \in N\)) thì x = a hoặc x = -a.

Giải:

a) \(\left | a\right |=2\) nên a = 2 hoặc a = -2.

b) \(\left | a+2 \right |=0\) nên a + 2 = 0 hay a = -2.