Đăng ký

Giải bài 67 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (-37) + (-112) b) (-42) + 52 c) 13 - 31d) 14 - 24 - 12 e) (-25) + 30 - 15
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: 

Bỏ dấu ngoặc hoặc đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách thích hợp.

Giải:

a) (-37) + (-112) = -149;

b) -42 + 52 = 10'

c) 13 - 31 = -18;

d) 14 -24 -12 = )14 - 24) - 12 = -10 -12 = -22;

e) (-25) + 30 - 15 = -25 + 30 -15 = -(25 + 15) + 30 = -40 + 30 = -10.

shoppe