Đăng ký

Giải bài 71 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001)b) (43 - 863) - (137 - 57)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Bỏ dấu ngoặc sau đó nhóm các số hạng đối nhau hoặc có tổng chẵn để tính nhanh.

Giải:

a) \(-2001+ (1999+2001)=(-2001+2001)+1999=1999;\)

b) \((43-863)-(137-57)=43-863-137+57\)

     \(=(43+57)-(863+137)=100-1000=-900.\)