Đăng ký

Bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Đo các đoạn thẳng \(AB, BC, CD, CA\) rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm \(C\) là trung điểm của … vì…

b) Điểm \(C\) không là trung điểm của … vì \(C\) không thuộc đoạn thẳng \(AB\).

c) Điểm \(A\) không là trung điểm của \(BC\) vì …

Hướng dẫn giải

I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi I nằm giữa A, B và cách đều A, B (IA = IB).

Lời giải chi tiết

Sau khi đo ta thấy AB = BC = CD = CA = 2,5cm

a) Điểm \(C\) là trung điểm của \(BD\) vì \(C\) nằm giữa \(B,D\) và \(CB= CD(2,5cm)\).;   

b)  Điểm \(C\) không là trung điểm của \(AB\) vì \(C\) không thuộc đoạn thẳng \(AB\);

c) Điểm \(A\) không là trung điểm của \(BC\) vì  \(A\) không thuộc đoạn thẳng \(BC\).

shoppe