Đăng ký

Giải bài 65 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 64. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của ... vì ...

b) Điểm C không là trung điểm của ... vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì ...

                          Hình 64

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dựa vào định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng phải thỏa mãn cả hai điều kiện:

M nằm giữa A và B

MA = MB.

Giải:

a) BD vì C nằm giữa B, D và CB = CD (= 2,5cm);

b) AB;

c) A không nằm giữa B và C.