Đăng ký

Giải bài 60 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?

b) So sánh OA và AB.

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi phải có đủ cả hai điều kiện sau:

M nằm giữa A và B (hoặc AM + MB = AB)

MA = MB.

Giải:

a) Điểm A nằm giữa O và B vì A và B nằm trên tia Ox va OA < OB.

b) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:

OA + AB = OB

\(\Rightarrow AB =OB-OA=4-2-2(cm)\)

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của OB vì A nằm giữa hai điểm O, B và OA = AB.