Đăng ký

Bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Trên tia \(Ox\), vẽ hai điểm \(A,B\) sao  cho \(OA=2 cm, OB = 4cm\).

a) Điểm \(A\) có nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\) không ?

b) So sánh \(OA\) và \(AB\).

c) Điểm \(A\) có phải là trung điểm của đoạn \(OB\) không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) vì \(A\) và \(B\) đều nằm trên tia \(Ox\) và \(OA<OB\) vì (2cm < 4 cm).

b) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) nên ta có: \(OA+AB=OB\)

\(\Rightarrow AB=OB-OA=4-2=2cm\)

Do đó: \(OA=AB=2cm\)

c) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\)  và \(OA=AB = 2cm\)

Vậy \(A\) là trung điểm của \(OB\)

shoppe