Đăng ký

Giải bài 62 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx', yy'. Trên xx' vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy' vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC = 3 : 2 = 1,5 (cm)

Trên tia Ox' vẽ điểm D sao cho: OD = OC = 1,5 (cm).

Tương tự với điểm E và F.

Giải:

Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho:

OC = 3 : 2 = 1,5 (cm)

Trên tia Ox' vẽ điểm D sao cho OD = 1,5 (cm)

Trên tia Oy vẽ điểm E sao cho: OE = 5 : 2 = 2,5 (cm)

Trên tia Oy' vẽ điểm F sao cho: OF = OE = 2,5 (cm).