Đăng ký

Bài 21 trang 84 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn \(x\) (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

a) \(\sin x=0,3495;\)

b) \(\cos x=0,5427\);

c)  \(\tan x=1,5142\);

d) \(\cot x=3,163\).

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức \(\tan \alpha. \cot \alpha = 1 \Rightarrow \tan \alpha =\dfrac{1}{\cot \alpha}\).

Biết \(\cot \alpha\) tính được \(\tan \alpha\) từ đó tìm được góc \(\alpha\).

Lời giải chi tiết

a) \(\sin x=0,3495\Rightarrow x\approx 20^{\circ}\);

b) \(\cos x=0,5427\Rightarrow x\approx 57^{\circ}\);

c) \(\tan x=1,5142\Rightarrow x\approx 57^{\circ}\);

d) \(\cot x=3,163\Rightarrow x\approx 18^{\circ}\).

shoppe