Đăng ký

Bài 20 trang 84 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(\sin 70^{\circ}13'\);

b) \(\cos25^{\circ}32'\);

c) \(\tan 43^{\circ}10'\);

d) \(\cot 32^{\circ}15'\).

Hướng dẫn giải

+) Thực hiện bấm máy tính và dùng quy tắc làm tròn số.

+) Sử dụng công thức \(\tan \alpha . \cot \alpha = 1 \Rightarrow \cot \alpha = \dfrac{1}{\tan \alpha}\).

Do đó để tính \(cot \alpha\), ta tính \(\tan \alpha\) sau đó nghịch đảo kết quả.

Lời giải chi tiết

 a) \(\sin 70^{\circ}13'\) \(\approx 0,9410\);

b) \(\cos25^{\circ}32'\) \(\approx 0,9023\);

c) \(\tan 43^{\circ}10'\) \(\approx 0,9380\);

d) \(\cot 32^{\circ}15'\) \(\approx 1,5849\).