Đăng ký

Bài 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(3 . k\) là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(7 . k\) là số nguyên tố.

Hướng dẫn giải

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(k > 1\) thì \(3.k\) có ít nhất ba ước là \(1, 3, 3k\); nghĩa là nếu \(k > 1\) thì \(3k\) là một hợp số. Do đó để \(3k\) là một số nguyên tố thì \(k = 1\).

b) Tương tự nếu \(k>1\) thì \(7.k\) có ít nhất ba ước là \(1;7;7k\); nghĩa là nếu \(k>1\) thì \(7.k\) là một hợp số. Do đó để \(7.k\) là một số nguyên tố thì \(k=1\).

shoppe