Đăng ký

Giải bài 123 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a tức là p2 ≤ a:

a 29 67 49 127 173 253
p 2, 3, 5          

 

Hướng dẫn giải

Giải:

a 29 67 49 127 173 253
p 2, 3, 5 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7, 11 2, 3, 5, 7, 11, 13 2, 3, 5, 7, 11, 13