Đăng ký

Giải bài 118 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 3.4.5 + 6.7 ;         b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7

c) 3.5.7 + 11.13.17 ;         d) 16 354 + 67 541

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng dấu hiệu chia hết của một tổng, một tích và dấu hiệu chia hết của một số để tìm số ước của tổng.

Nếu tổng đó chia hết cho một số khác 1 và chính nó thì là hợp số.

Nếu tổng đó chỉ có hai ước là 1 và chính nó thì là số nguyên tố.

Lưu ý: Chỉ có duy nhất một số nguyên tố chẵn là 2.

Giải:

a) Mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 3. Tổng chia hết cho 3 và lớn hơn 1 nên là hợp số.

b) Mỗi số hạng của hiệu đều chia hết cho 7. Hiệu chia hết cho 7 và lớn hơn 1 nên là hợp số.

c) Mỗi số hạng của tổng đều là số lẻ nên tổng là số chẵn. Tổng chia hết cho 2 và lớn hơn 1 nên là hợp số.

d) Tổng chia hết cho 5 và lớn hơn 1 nên là hợp số.