Đăng ký

Giải bài 121 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7.k là số nguyên tố.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Lần lượt cho k = 0, k = 1 và \(k \ge 2\) từ đó xem 3.k và 7.k có thể là số nguyên tố không?

Giải:

a) Với k = 0 thì 3.k = 0, không là số nguyên tô, không là hợp số.

Với k =1 thì 3.k = 3, là số nguyên tố.

Với \(k \ge 2\) thì 3.k là hợp số (vì có 3 là ước khác 1 và khác chính nó).

Vậy với k = 1 thì 3.k là số nguyên tố.

b) Với k = 0 thì 7.k = 0, không là số nguyên tố, không là hợp số.

Với k = 1 thì 7.k = 7, là số nguyên tố.

Với \(k \ge 2\) thì 7.k là hợp số (vì có 7 là ước khác 1 và khác chính nó).

Vậy với k = 1 thì 7.k là số nguyên tố.

shoppe