Đăng ký

Giải bài 122 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu Đúng Sai
a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.    
b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.    
c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.    
d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 5, 7, 9.    

 

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Đúng (2 và 3)                c) Sai (2 là số nguyên tố chẵn).

b) Đúng (3, 5 và 7).           d) Sai.

shoppe