Đăng ký

Bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ? 
Ô tô đầu tiên ra đời năm \(n = \overline{abbc}\), trong đó \(n\) \(\vdots\) \(5\) và \(a, b, c ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) (\(a, b, c\) khác nhau).

Hướng dẫn giải

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết

Ta đang ở thế kỉ \(XXI\) nên \(a\) không thể lớn hơn \(2\) vì nếu lớn hơn \(2\) thì ô tô chưa ra đời. Mà \(a ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) nên \(a = 1\). Phải chọn số \(c\) trong tập hợp \(\left\{1; 5; 8\right\}\) để \(n\) \(\vdots\) \(5\). Muốn thế \(c\) phải là \(5\).

Theo đề bài \(a,b,c\) khác nhau nên \(b = 8\).

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm \(1885\).

shoppe