Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 1

Đề bài

Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:

Số bị chia

600

1312

15

Số chia

17

32

0

13

Thương

4

Số dư

15

(1)

(2)

(3)

(4)

Số bị chia

600

1312

15

Số chia

17

32

0

13

Thương

4

Số dư

15

(1)

(2)

(3)

(4)

Hướng dẫn giải

Ta có kí hiệu như sau: Số bị chia là a; Số chia là b; Thương là q; Số dư là r.

- Ở cột (1) ta có a = 600; b = 17

Chia 600 cho 17 được q = 35 ; r = 5

 

- Ở cột (2) ta có a = 1312 ; b = 32

Chia 1312 cho 32 được q = 41 ; r = 0

 

- Ở cột (3) ta có a = 15 ; b = 0

Có b = 0 nên phép chia a cho b không thể thực hiện được

- Ở cột (4) ta có b = 13 ; q = 4 ; r = 15

Vậy a = b . q + r = 13 . 4 + 15 = 67

Ta có bảng:

Số bị chia

600

1312

15

67

Số chia

17

32

0

13

Thương

35

41

4

Số dư

5

0

15

Số bị chia

600

1312

15

67

Số chia

17

32

0

13

Thương

35

41

4

Số dư

5

0

15

shoppe