Đăng ký

Giải bài 41 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội - Huế là 658 km

Hà Nội - Nha Trang là 1278 km

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là 1710 km

Tính các quãng đường Huế - Nha Trang, Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Quãng đường từ Huế - Nha Trang bằng quãng đường Hà Nội - Nha Trang trừ đi quãng đường Hà Nội - Huế.

Quãng đường Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh bằng quãng đường Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường Hà Nội - Nha Trang.

Giải:

Quãng đường Huế - Nha Trang: 1278 - 658 = 620 (km)

Quãng đường Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh: 1710 - 1278 = 432 (km).