Đăng ký

Bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(x : 13 = 41\);            b) \(1428 : x = 14\);

c) \(4x : 17 = 0\);            d) \(7x - 8 = 713\);

e) \(8(x - 3) = 0\);           g) \(0 : x = 0\).

Hướng dẫn giải

Vận dụng các tính chất của các phép cộng, trừ, nhân, chia để tìm x.

Lời giải chi tiết

a) \(x : 13 = 41\) 

    \(x = 41 . 13 \)

    \(x= 533.\)

b) \(1428 : x = 14 \)

    \(x = 1428 : 14 \)

    \(x= 102.\)

c) \( 4x : 17 = 0\)

\(\Rightarrow 4x = 0\) 

     \(x = 0\)

d) \(7x - 8 = 713\) 

     \(7x = 713 + 8\) 

     \(7x = 721 \)

     \(x = 721 : 7\)

     \(x= 103.\)

e) \( 8(x - 3) = 0\)

\(\Rightarrow x - 3 = 0\)

    \(x = 3.\)

g) Vì x là số chia nên x ≠ 0.

0 chia cho mọi số tự nhiên khác 0 đều cho kết quả bằng 0.

Từ đó ta tìm được x là số tự nhiên bất kỳ, khác 0

shoppe