Đăng ký

Giải bài 45 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào ô trống sao cho a = b.q + r với 0 ≤ r < b

a 392 278 357   420
b 28 13 21 14  
q       25 12
r       10 0

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng công thức của phép chia có dư:

a = b.q + r (\(0 \le r< b\))

Và công thức suy ra từ công thức trên:

b = (a - r) : q;         q = (a - r) : b;         r = a - b.q.

Giải:

a) Ở cột thứ nhất, ta có: 392 : 28 = 14 nên q = 14, r = 0.

b) Ở cột thứ hai, ta có: 278 : 13 = 21 (dư 5) nên q = 21, r = 5.

c) Ở cột thứ ba, ta có: 357 : 21 = 17 nên q = 17, r = 0.

d) Ở cột thứ tư, ta có: a = 14.25 + 10 = 360.

e) Ở cột thứ năm, ta có: b = (420 - 0) : 12 = 35.

Vậy ta có bảng sau:

a 392 278 357 360 420
b 28 13 21 14 35
q 14 21 17 25 12
r 0 5 0 10 0