Đăng ký

Giải bài 44 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x : 13 = 41;     b) 1428 : x = 14;     c) 4x : 17 = 0;

d) 7x - 8 = 713;     e) 8(x - 3) = 0;     g) 0 : x = 0.

Hướng dẫn giải

Giải:

a) x = 41.13 = 533;             b) x = 1428 : 14 = 102;

c) 4x : 17 = 0                      d) 7x - 8 = 713

    \(\Leftrightarrow 4x=0.17\)                       \(\Leftrightarrow 7x=713+8\)

    \(\Rightarrow x=0;\)                             \(\Rightarrow x=721:7 \Rightarrow x=103.\)

e) 8(x - 3) = 0                     g) 0 : x = 0

    \(\Rightarrow x-3=0\)                       \(\Leftrightarrow \) x là số bất kì khác 0.

    \(\Rightarrow x=3;\)

shoppe