Đăng ký

Giải bài 43 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Gọi khối lượng quả bí là x (g) (x > 0)

Ta có: x + 100 = 1000 + 500

Tìm được x = 1400g.

Giải:

Gọi khối lượng quả bí là x (g) (x > 0), ta có:

x + 100 = 1000 + 500

x = 1000 + 500 - 100

x = 1400

Vậy khối lượng quả bí là 1400g.

 

 

shoppe