Đăng ký

Giải bài 46 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc bằng 1. Trong phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộc N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu a chia cho b có số dư là r thì \(0 \le r <b.\)

Giải:

a) 

- Trong phép chia cho 3, số dư có thể bằng: 0, 1, 2

- Trong phép chia cho 4, số dư có thể bằng: 0, 1, 2, 3

- trong phép chia cho 5, số dư có thể bằng: 0, 1, 2, 3, 4

b)

Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 là 3k (\(k \in N\))

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 1 là 3k + 1 (\(k \in N\))

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 2 là 3k + 2 (\(k \in N\))