Đăng ký

Giải câu 9 Trang 35 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hướng dẫn:

Áp dụng hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật:

                       \(P=10m\)

Giải:

Đổi 3,2 tấn=3200 kg.

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng là:

               \(P=10m=10.3200=32000(N)\)