Đăng ký

Giải bài 10.8 Trang 35- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Câu không đúng là: Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.