Đăng ký

Giải bài 10.2 Trang 34 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Sử dụng hệ thức:   \(P=10m \Rightarrow m=P:10\)

Giải:

Các số cần điền là:

a) 280000N;              b) 92g;               c) 160000N.