Đăng ký

Giải bài 10.10 Trang 36 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Quyển vở có khối lượng N=80g=0,08kg thì có trọng lượng là: P=10m=10.0,08=0,8N.