Đăng ký

Giải bài 10.13 Trang 36 - Sách bài tập Vật lí 6

Cách ghép đúng: 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b.