Đăng ký

Giải bài 10.3 Trang 34 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Trọng lượng tác dụng vào cân làm biến đổi chuyển động vào kim cân (kim cân quay).

Giải:

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ thì:

a) Cân chỉ khối lượng của túi đường.

b) Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.