Đăng ký

Giải bài 10.12 Trang 36 - Sách bài tập Vật lí 6

Cách ghép đúng: 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b.