Đăng ký

Giải bài 10.4 Trang 35- Sách bài tập Vật lí 6

Các từ đúng trong dấu ngoặc là:

a) trọng lượng                   b) khối lượng                     c) trọng lượng.