Đăng ký

Giải bài 7.7 Trang 26 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Chuyển động của đe bị thay đổi.