Đăng ký

Giải bài 7.6 Trang 26 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Lực mà hòn đá tác dụng vào gò đất chỉ làm gò đất bị biến dạng.